Lysis Buffer

 • Pages: 1
 • NO.JT89-L001M

  Lysis Buffer

   T-Pro RIPA Lysis Buffer (1X) 500ml/bt

  50 mM Tris HCl, 150 mM NaCl, 1.0% (v/v) NP-40, 1% (w/v) Sodium Deoxycholate and 0.1% (w/v) SDS at a pH of 7.4

 • NO.JT89-L005S

  Lysis Buffer

    T-Pro RIPA Lysis Buffer (5X) 100ml/bt

  250 mM Tris HCl, 750 mM NaCl, 5.0% (v/v) NP-40, 5% (w/v) Sodium Deoxycholate and 0.5% (w/v) SDS at a pH of 7.4

 • Pages: 1